Opiskelijahuollon tiedonkulun käytännöissä ongelmia

Vanhat mielipiteet 24.10.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Myllytullin oppilaitoksessa tapahtuneesta puukotustapauksesta 10.10.2013 on kulunut muutama päivä. Syyllisten etsimisten jälkeen on alkanut keskustelu niistä seikoista, jotka ovat johtaneet siihen, että nuori ryhtyy puukottamaan ikätovereitaan. Erityisesti viranomaisten välinen tiedottaminen ja yhteydenpito on noussut keskusteluun.

Suomessa on koko ajan tiukennettu yksikönsuojaan ja salassa pitoon liittyvää ohjeistusta. Vasta viime vuosina on lainsäädäntöön tullut selkeitä ohjeita, miten välttämättömät tiedot tulee mm. oppilaitoksille välittää.

Näkemys yksilönsuojasta on osin siitä lausuvien osalta vääristynyt. Oulun tapauksessa salassapitoon vedoten häviäjiä olivat kaikki tahot. Poika, joka kiusattuna ja nurkkaan ajettuna päätyi puukottamaan, puukotuksen uhrit ja oppilaitos.

Jos välttämätön tieto olisi uudelle oppilaitokselle annettu, olisi ollut teoreettisesti mahdollista opiskeluhuollon henkilöstön auttaa poikaa, jotta äärimmäinen ratkaisu olisi jäänyt tekemättä ja pojan kiusaamistilanteeseen olisi voitu puuttua. Yksilön suojan suhde ja salassapitosäädökset suhteessa yhteisöön ja toisiin yksilöihin on epätasapainossa. Miksi yhteiskunnastamme on päätetty rakentaa sellainen, ettei toisesta ihmisestä saa ilmaista huolta, jos hän ei itse siihen anna lupaa? Kuka suojelee ja murehtii uhrien oikeusturvasta, vain yksikönsuoja on keskiössä.

Viranomaistahot yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimijoiden kanssa pohtii parhaillaan yhteisiä pelisääntöjä muun muassa välttämättömien tietojen välittämiseen. Keskustelu ja yhteisten pelisääntöjen luominen on tärkeätä. Ohjeistus pitää tehdä näkyväksi ja tiedottaa toimintatavat kaikille.

Lounais-Pirkanmaan alueen oppilaitoksissa on aktiivisesti tehty rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä. Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on säännöllisesti toiminut kuraattori- ja opiskelijahuoltotyöryhmät. Opiskelijahuoltotoiminta on moniammatillista yhteistyötä, jota johtaa oppilaitoksen tulosalueen johtaja, apulaisrehtori. Yhteistyötä perusopetuksen kanssa on jatkuvasti kehitetty. Nuorille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia tutustua ammatilliseen koulutukseen ennen yhteisvalintaa. Opinto-ohjaajat, kuraattorit ja koulutusohjaajat tekevät tasokasta oppilaitosmuodot ylittävää yhteistyötä, pyrkimyksenä opiskelijoiden hyvinvointi.

OKM on valmistelemassa kattavaa opiskelijahuoltolain muutosta ja uskomme, että lakiehdotus päätyy eduskunnan käsittelyyn lähitulevaisuudessa. Lain yhtenä lähtökohtana on kokonaisvaltainen ote opiskelijan hyvinvoinnista, jota yhteisvastuullisesti viedään eteenpäin kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Ehdotuksen mukaan jokaisella opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulisi olla käytettävissä koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja. Psykologin ja kuraattorin palveluja olisi oikeus saada laissa säädetyssä määräajassa. Laissa säädettäisiin myös terveydenhoitajan ja lääkärin saavutettavuudesta. Uskomme, että uuden mahdollisen lain avulla saamme lisäresursseja opiskelijoiden ennalta ehkäisevään opiskelijahuoltotyön edistämiseen. Toivomme opiskelijahuoltolain uudistusta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kukaan ei saa jäädä ilman tukea ja ohjausta. Kiusaamiseen on puututtava aina ja kaikkialla.

Rehtori Jari Andersson, Sylvään koulu, Sastamalan kaupunki
Kuntayhtymäjohtaja / rehtori Antti Lahti, Sastamalan koulutuskuntayhtymä

·

Facebook-kommentointi

Edellinen:

Tilaa Uutiskirje

Uutiskirje on ilmainen.
Scroll to top